Osavuosikatsaus: Pori Energian tulos parani

Pori Energia vuosikatsausgrafiikka

Tuloskehitys 

Pori Energia konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 71,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa ja tulos 5,7 miljoonaa euroa. Tulos ylittää viime vuoden vastaavan ajankohdan tuloksen yli 30 %:lla liikevaihdon pienenemisestä huolimatta toiminnan tehokkuuden ansiosta. Liikevaihto on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna sähkön kulutukseen siirretyn ja myydyn sähköenergian määrän alentumisen seurauksena. Liiketoiminnan volyymi on energiatoimitusten määrällä mitattuna ollut kasvussa kaukolämmön ja teollisuuden prosesseihin myytävän lämpöenergian osalta. 

Investoinnit 

Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat jakelusähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta, lämpökeskusten öljyvarastojen suoja-altaisiin,  osakkuusyhtiön Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimakapasiteetin kasvattamiseen sekä aurinkosähköjärjestelmien toimitusketjun varmentavaan osakkuuteen Naps Solar Oy:ssä. Yhteensä verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat 3,4 miljoonaa euroa ja sijoitukset uusiutuvaan energiaan 1,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 6,8 miljoonaa euroa. 

Energian myynnin ja siirron kehitys 

Pori Energian sähkön myynti alkuvuoden aikana oli 693 miljoonaa kilowattituntia (GWh). Myyntimäärä laski edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna noin 11 %. Myyntimäärää alensivat asiakasmäärän pienentyminen ja erityisesti teollisuuden energiakäytön alentuminen, minkä aiheutti pääosin Huntsman P&A Finland Oy:n tulipalo. Myyntisopimusten hintoja tarkistetaan jatkuvasti markkinatilannetta vastaavaksi. 

Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella oli 529 GWh, mikä on 12 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alueen voimalaitosten tuottaman sähkön vastaanotto verkkoon oli 8 % viime vuotta pienempi ollen 244 GWh. Säävarmaan verkkoon tähtäävien investointien rahoittamiseksi päätettiin kesäkuussa noin 4 %:n hinnankorotuksista 1.8.2017 alkaen. Sähkön siirtohinnat ovat Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella kuitenkin edelleen erittäin edulliset ja edelliset siirtohintojen muutokset vuosina 2013 ja 2014 olivat hintoja alentavia.

Kaukolämmön myynti oli 402 GWh. Myynnin energiamäärä kasvoi viime vuoden alkupuoleen verrattuna 6 % . Kaukolämmön kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla ja uusia kaukolämmön käyttäjiä liitetään tasaisesti verkkoon ja myyntimäärä on noussut huolimatta normaalia lämpimämmästä talvesta. 

Prosessienergian toimitus teollisuusasiakkaille kasvoi 7 %. Nousua selittää teollisuuden parantunut kysyntätilanne. 

Energian tuotanto 

Voimalaitospolttoaineiden saatavuus on ollut hyvä ja niiden hintakehitys on ollut maltillista. Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin osakkuusvoimalaitosten sulkeminen ovat laskeneet lauhdesähkön osuuden sähkön kokonaishankinnasta 2,7 %:iin.  Tuulivoiman osuus on kasvanut 2,3 %:iin ja sen osuus on edelleen kasvussa kuluvan kesän aikana valmistuvien Tahkoluodon merituulipuiston ja Raaheen tuulipuiston myötä. Vesivoiman tuotannon osuus oli 12 %, mikä jäi tavoitteesta johtuen huomattavasti normaalia pienemmistä virtaamista Kokemäenjoessa ja Kymijoessa. Lämmöntuotannon yhteydessä tuotetun sähkön määrä vastaa käytössä ollutta vastapainekapasiteettia ja oli 20 % koko hankinnasta.

 Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden ylijäämälämmön talteenottona. Pääasialliset polttoaineet olivat puunjalostusteollisuuden sivutuotteet,  metsähake, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä valmistetut kierrätyspolttoaineet. 

Lähiajan näkymät 

Talouden piristyminen lisää energian kysyntää ja jollakin aikavälillä sen odotetaan myös vaikuttavan hintakehitykseen. Toistaiseksi vaikutus on vähäinen.  Energian hinta- ja kysyntätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin taloudellinen asema säilyy alkuvuoden tasolla. 

Pori Energian tarjoamien teknillisten palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän loppuvuoden tyydyttävällä tasolla. Menestyminen konsernin oman verkkoyhtiön toteuttamassa julkisessa verkostourakoinnin kilpailutuksessa mahdollistaa urakointiliiketoiminnan jatkamisen ja edelleen kehittämisen.Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja vilkas rakennustoiminta keskustan alueella ylläpitää kaukolämpöliittymien kysyntää edelleen vilkkaana ja mahdollistaa lämmön myynnin sekä yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon kasvun edelleen.

Tuulivoimakapasiteetti kasvaa Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahen Annankankaan tuulipuiston ja Porin merituulipuiston tultua tuotantoon. Yhtiön oman Hangassuon-Oosinselän tuulipuiston toteuttaminen odottaa valtion uusiutuvan energian kilpailutusta.

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä on jatkanut kasvuaan ja Pori Energia on vahvistanut asemaansa laadukkaiden järjestelmien toimittajana Naps Solar Oy:n kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella. 

Aittaluodon voimalaitoksen modernisoinnin esisuunnittelu valmistuu tulevan syksyn aikana ja tavoitteena on tehdä investointipäätös marraskuun loppuun mennessä. Uusi voimalaitososa otetaan käyttöön vuoden 2020 kevään kuluessa.

Pori Energia osavuosikatsaus 06/2017 luvut

Pori Energia osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2017 PDF >

Julkaistu 18.8.2017