Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

1 Yleistä

Tämä sivusto on Pori Energian julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Pori Energia tuottaa ja ylläpitää sivuston sisältöä.

2 Tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet

Palvelun sisältö, mukaan lukien tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne, ovat Pori Energian omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Pori Energia pidättää kaikki oikeudet verkkopalveluun ja sen sisältöön, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita. Sivuston sisällöstä sekä sivustolla olevista dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Sisällöntuottajilla on kuitenkin yksinomainen oikeus määrätä sivuston sisältämien tietokantojen koko sisällöstä. Kokonaista sivustoa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös sisällön linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella: asiakaspalvelu@porinergia.fi

3 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

4 Sisällöntuottajan vastuu

Pori Energia ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sisällöntuottajat eivät myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sisällöntuottajat eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Tietosuojaseloste

Päivitetty 20.12.2021

Rekisterinpitäjät

Pori Energia Oy

Y-tunnus: 0790442-4

Radanvarsi 2, 28100 Pori

Puhelin: 02 621 2050

sähköposti: tietosuoja@porienergia.fi

Pori Energia Sähköverkot Oy

Y-tunnus: 2042723-9  

Radanvarsi 2, 28100 Pori

Puhelin: 02 621 2050

sähköposti: tietosuoja@porienergia.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen sekä niiden laadun varmistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, maksujen valvontaan ja perintään, palvelusisällön todentamiseen, tilastointiin sekä asiakasviestintään.  Tietoja voidaan käyttää yrityksen markkinoinnin ja mielipidetutkimusten tekemisessä.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia, energiatehokkuuslakia ja tietosuojalakia sekä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen sekä siihen liittyviin rekisterinpitäjän ja kolmansien osapuolten oikeutettuihin etuihin, kuten asiakassuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden (kuten palveluiden toimittaminen, laskutus ja energian kulutuksen mittaaminen) täyttämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisterinpitäjän asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

• perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus tai muu yksilöivä tunniste);

• yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);

• yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);

• maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksamista ja perintää koskevat tiedot);

• asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksamista ja perintää koskevat tiedot);

• puhelu- ja valvontakameratallenteet;

• palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot sekä energian kulutusta ja tuotantoa koskevat tiedot); 

• käyttöpaikkaa koskevat tiedot;

• markkinointiluvat ja -kiellot;

• mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Joidenkin yllä kuvattujen tietojen (kuten rekisteröityä koskevat perustiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot) antaminen on edellytys rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden toimittamiselle. Lakisääteiset velvoitteet myös edellyttävät rekisterinpitäjää keräämään rekisteröidystä joitain tietoja (kuten energian kulutusta ja tuotantoa koskevat tiedot).

Näiden tietojen antamatta jättäminen tai keräämisen estäminen voivat estää tai hankaloittaa rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamista. Rekisteröidyllä on jäljempänä kuvatulla tavalla kuitenkin oikeus kieltää tiettyjen tietojen (kuten markkinointilupien) kerääminen ja käsittely. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä tietoa saadaan säännönmukaisesti

• rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa rekisterinpitäjän asiakkaaksi tai rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluja;

• säännönmukaisesti sähkömarkkinoilla toimivilta energiayhtiöiltä ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksiköstä (Datahub) soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, palveluntarjoajille, viranomaisille ja sähkömarkkinoiden osapuolille ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikköön (Datahub) sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

Rekisterinpitäjä edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai sähköisesti rekisteröitymällä käyttäjäksi rekisterinpitäjän asiakaspalveluportaaliin.  Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla kiellosta rekisterinpitäjälle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista sekä saada henkilötietonsa siirretyiksi järjestelmästä toiseen tietosuoja-asetuksessa mainituissa tilanteissa.  

Tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Evästeselosteen pääset tästä. Sieltä löydät tarkat tiedot evästekäytännöistämme.

Kävijän laitteelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta henkilö on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivuja on selattu ja milloin, mitä selainta on käytetty, mikä on tietokoneen käyttöjärjestelmä ja näytön resoluutio sekä ip-osoite. 

Perusteet henkilötietojen säilytysajalle

Rekisterinpitäjän noudattamat henkilötietojen tallennusajat perustuvat rekisterinpitäjää koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin kuten sähkömarkkinalainsäädäntöön, rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sekä siitä asiakkaalle ja rekisterinpitäjälle johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.