Ympäristö

Pori Energian oma energiantuotanto perustuu pääosin sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jossa kotimaisilla biopolttoaineilla valmistettu energia korvaa raskaan polttoöljyn käyttöä. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehittämme ympäristöhaittoja vähentäviä toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Energiatuotannon ja -jakelun on toteuduttava ympäristön sille asettamien vaatimusten mukaisesti.

Pori Energia on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa Energiateollisuus ry:n energiatehokkuussopimusten kautta sekä edistämään asiakkaidensa energiansäästöä energiapalvelujen toimenpideohjelmilla. Pori Energia on lisäksi mukana myös kuluttajien energianeuvontapalveluja tarjoavassa yhteishankkeessa Porin seudulla.

Pori Energian hiilidioksidivapaata tuotanto lisääntyy koko ajan

Ympäristölupien ja lainsäädännön noudattaminen antavat hyvät perusraamit vastuulliselle toiminnallemme. Tämän lisäksi Pori Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä oman toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tämä on toteutunut sekä investointien että oman toiminnan kehittämisen kautta. Esimerkiksi CO2-vapaan energiaosuuden lisääminen omassa tuotannossa on toteutunut toimintaa kehittämällä ja kustannustehokkailla investoinneilla. Samalla myös muut energiantuotannon päästöt ovat vähentyneet. Tutustu Aittaluotoon vuonna 2020 valmistuvaan biopolttainekattilahankkeeseen.

Toimimme ympäristöjärjestelmästandardien mukaisesti

Sertifioituun toimintajärjestelmäämme kuuluvat ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 sekä energianhallintastandardin ISO 50001 mukaiset toiminnan kehittämisen työkalut, jotka antavat hyvät edellytykset toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvan parantamisen kautta on kehitetty mm. jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua. Vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten kautta Pori Energia on tukemassa oman toimintansa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä toimii myös aktiivisesti asiakkaidensa energiansäästöä tukien.

Pori Energian tuulivoima

Tuulivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa tuulivoimalaitoksista noin 74 milj. kWh vuodessa, eli 37 000 kerrostaloasunnon tai noin 4 100 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. 

Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Yhtiö on ensimmäisenä maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 1999. Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen ja rakennutti maan ensimmäisen merituulivoimalan Porin Tahkoluotoon vuonna 2010. Yhtiö on rakentanut Poriin Tahkoluodon edustalle 10 offshore-tuulivoimalan merituulipuiston vuonna 2010 valmistuneen Suomen ensimmäisen merituulivoimalan ympärille. Merituulipuisto otettiin käyttöön vuonna 2017. Pori Energia omistaa Hyötytuulesta yhden kahdeksasosan.

Pori Energian vesivoima

Vesivoimalla tuotettua sähköä Pori Energia saa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa sijaitsevista vesivoimalaitoksista yhteensä 200 milj. kWh vuodessa. Määrä vastaa noin 100 000 kerrostaloasunnon tai noin 11 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tarvetta.