Markkinoinnin tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Pori Energia Oy:n markkinointi- ja viestintärekisteri

 

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle (Rekisteröity) eli Rekisterinpitäjän asiakkaille ja potentiaaliselle asiakkaalle sekä valvovalle viranomaiselle siitä, miten ja miksi Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja markkinointi- ja viestintätarkoituksia varten.

1. Tietosuojalainsäädännön mukainen Rekisterinpitäjä:

Pori Energia Oy

Pori Energia Sähköverkot Oy

Radanvarsi 2, 28100 Pori

käyntiosoite: Radanvarsi 2, Pori

(jäljempänä Pori Energia, Rekisterinpitäjä).

Puhelin: 02 621 2050

 

2. Yhteystiedot

Rekisteriä koskien:

sähköposti: viestinta@porienergia.fi

puh. 044 701 2176

Tietosuojaa koskien:

Sähköposti: tietosuoja@porienergia.fi

 

3. Rekisterin nimi

Pori Energia Oy:n markkinointi- ja viestintärekisteri (Rekisteri)

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

· Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, sisältäen uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen lähettämisen, potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kontaktoimisen, muun asiakasviestinnän sekä muiden Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamisen.

· Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi

· Analysointi- ja tilastointitarkoituksiin

· Verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan

· Verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen

· Mielipide- ja markkinatutkimuksiin

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Rekisterinpitäjän perusteltuun ja oikeutettuun etuun viestiä ja markkinoida palveluitaan liiketoimintansa edistämiseksi ja varmentaa, ylläpitää ja kehittää palveluitaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja Rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden potentiaalisista kuluttaja-asiakkaista ja asiakasorganisaatioista, näissä asiakasorganisaatioissa työskentelevistä henkilöistä sekä Rekisterinpitäjän verkkosivuston ja sovellusten käyttäjistä.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

· nimi ja yhteystiedot

· yrityksen yhteyshenkilön nimi ja asema, toimipaikka ja osoite

· Henkilötunnus tai syntymävuosi/Y-tunnus/yhdistystunnus

· toimialatiedot Muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot

· kiinteistötiedot

· asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten Pori Energian kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet) sekä markkinointiin liittyvät tiedot;

· asiakasviestinnän parempaan kohdentamiseen liittyviä tietoja

· asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot

· Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot

· Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

· palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot);

· mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti Rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella esim. uutiskirjeiden tilauksen, latausten ja yhteydenottopyynnön jättämisen yhteydessä sekä verkkopalveluiden (mm. Rekisterinpitäjän verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja evästeiden käytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin ja arvontoihin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista.

Tietoja voidaan päivittää lisäksi Rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa heidät pitämään tiedot salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Pori Energia -konsernin sisällä, mikäli se on tarkoituksenmukaista esimerkiksi asiakkuuksienhallinnan järjestämiseksi.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjällä on käytössä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Tietoturvatoimenpiteisiin kuuluvat mm. henkilökunnan tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset sekä pääsyn- ja käyttöoikeuksien hallinta (palomuurit, turvalliset laitetilat, toimitilojen kulunvalvonta, rajoitetut ja henkilökohtaiset työrooliin perustuvat käyttöoikeudet), joilla rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaiselle henkilöstölle, jolla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja. Alihankkijoiden osalta tietosuojalainsäädännön toteutuminen varmistetaan erillisellä tietosuojasopimuksella.

 

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset ja velvoitteet.

Rekisteröityjen osalta suostumukseen perustuvia asiakastietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruu suostumuksen vastaanottaa suoramarkkinointia tai kieltää suoramarkkinoinnin. Ulkopuolisien rekisterien osalta noudatetaan rekisterinpitäjän ohjeistusta.

Jos henkilö on osallistunut arvontaan, tietoja säilytetään niin kauan kuin se on arvonnan suorittamiseksi tarpeen.

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

 

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti:

· Oikeus saada pääsy tietoihin

· Oikeus pyytää tietojen oikaisua ja poistamista sekä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

· Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

· Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

· Oikeus peruuttaa suostumus

· Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. 

 

Päivitetty 24.10.2022