Harjavallan joulukuisen öljyvahingon vesistövaikutukset toistaiseksi vähäisiä ja paikallisia

Pori Energian Harjavallan lämpökeskuksessa tapahtui öljyvahinko viime joulukuussa, jolloin noin 48 000 litraa* kevyttä polttoöljyä pääsi Kokemäenjokeen. Päästön vesistövaikutusten seurantaa on jatkettu kevään aikana. Tammikuussa öljyhiilivetyjen pitoisuudet Harjavallan patoaltaan sedimentissä olivat pieniä. Näytteiden perusteella vahingolla ei havaittu olevan vaikutuksia pohjaeläimistöön. Näytteet on ottanut KVVY Tutkimus Oy.

*) Kokemäenjokeen päätyi 44 m3 kevyttä polttoöljyä, 4 m3 öljyä saatiin talteen lämpökeskukselta ennen jokeen joutumista.

Maaliskuussa otettiin sedimenttinäytteitä patoaltaan rantavyöhykkeeltä kuudesta paikasta ja Lammaistenlahdelta kahdeksasta paikasta sekä vertailunäytteet kahdesta paikasta vahinkoalueen ylävirran puolelta. Kohonneita öljypitoisuuksia todettiin kahdessa patoaltaan yläosan rantapisteessä, joista suurimmat pitoisuudet olivat öljyvahingon purkupaikan lähellä.

Pienempiä pitoisuuksia oli Pirkkalan näytepisteessä. Muiden tutkittujen näytepaikkojen öljypitoisuudet ovat olleet vähäisiä tai öljyä ei ollut näytteissä. Aistinvaraisesti on ollut havaittavissa, että öljy on paljolti kertynyt patoaltaan kolveisiin eli pieniin lahdelmiin.

Vesinäytteitä otettiin maaliskuussa patoaltaasta kahdelta uimarannalta sekä padon läheltä pintavedestä ja pohjan läheltä. Öljyä esiintyi vähäisessä määrin vain Kultakoukun uimarannan pintavedessä. Myös Ramboll on ottanut vesinäytteitä ja kerännyt havaintoja öljystä. Öljyä on kevään aikana havaittu etenkin patoaltaan yläosassa ja jonkin verran myös Siltatien yläpuolella. Öljyä oli myös jäässä ennen jään sulamista.

Öljyn kevyet jakeet ovat käytännössä haihtuneet, mutta raskaat jakeet voivat painua pohjaan. Kalakuolemia ei ole havaittu. Ennusteiden mukaan Kokemäenjoen virtaamat ovat laskemassa maltillisesti. Tämän hetken tilanteen mukaan virtaama ei aiheuta riskiä patoaltaassa jäljellä olevan öljyn merkittävään purkautumiseen alavirtaan päin. Vesistövaikutukset ovat siten tähän asti rajoittuneet paikallisiksi ja patoaltaan öljypuomi on toiminut hyvin.

ELY-keskuksen tiedote julkaistu 8.5.2018.

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.