Pori Energian vuosikatsaus 2017

Kuvituskuva

Pori Energian tulos jälleen edellisvuotta parempi

Tuloskehitys

Pori Energia konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 137,1 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna alensi myydyn sähkön määrän alentuminen. Liikevoitto oli 18,9 miljoonaa euroa ja tulos 10,0 miljoonaa euroa. Tulos oli selkeästi ennakoitua parempi ja ylitti myös edellisvuoden tuloksen. Tulosparannus on seurausta hyvästä toiminnan tasosta ja kustannussäästöistä energian ja polttoaineiden hankinnassa sekä sähkön siirron häiriöttömyydestä.

Investoinnit

Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat vesivoimaan, tuulivoimaan, sähköasemiin ja sähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta sekä lämpökeskusten polttoainevarastojen saneerauksiin. Yhteensä verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat 8,0 miljoonaa euroa. Kaukolämmitys- ja jäähdytysinvestoinnit olivat 2,7 miljoonaa euroa. Tuuli- ja vesivoimatuotantoon sekä aurinkosähköjärjestelmiin perustuvaan liiketoimintaan investoitiin yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 17,9 miljoonaa euroa.

Energian myynnin ja siirron kehitys

Pori Energian sähkön myynti vuonna 2017 oli 1 326 miljoonaa kilowattituntia (GWh), mikä oli 13 % pienempi kuin vuonna 2016. Myyntimäärä aleni edellisvuodesta sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaitten osalta. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat seuranneet markkinahintojen muutoksia, joissa tapahtui laskua alkuvuodesta ja uudelleen nousua syksyn aikana. Sähkön myynnin kehitystyössä keskityttiin kysyntäjoustoon perustuviin tuotteisiin.

Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella vuonna 2017 oli 1 012 GWh. Edellisvuoteen verrattuna sähkön käyttö aleni 12,4 prosenttia. Matala korkotaso on mahdollistanut sähkön siirtohintojen säilyttämisen maltillisella tasolla tällä pääomavaltaisella liiketoiminta-alueella. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 4,4 % elokuun alussa verkkotoiminnan kustannusnousua vastaavasti. Edellisvuosien hinnan alennusten seurauksena siirtohinnat ovat edelleen vuoden 2013 hintatasolla. Alueen voimalaitoksilla tuotettua sähköä siirrettiin kulutukseen 445 GWh. Tuotantokapasiteettiä kasvatti Tahkoluodon merituulipuiston liittyminen Pori Energia Sähköverkot Oy:n alueverkkoon.

Kaukolämmön myynti vuonna 2017 oli 672 GWh. Myynnin energiamäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 1,1 % asiakasmäärän kasvun ansiosta, vaikka vuosi oli normaalia lämpimämpi. Kaukolämmön kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja uusia liittymiä rakennettiin 38 kappaletta.

Kaukojäähdytykseen käyttö asuinkiinteistöissä laajeni Karhukorttelin alueella.

Energian tuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotettu sähkömäärä aleni edellisvuodesta noin 8,7 % vastaten 18,2 % sähkön koko hankinnasta. Vesivoiman osuus oli 15,3 %, tuulisähkön osuus 3,1 %, ydinvoiman osuus 0,3 % ja lauhdevoiman osuus 2,2 %. Loput myydystä sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Tuulivoiman osuus sähkönhankinnasta kaksinkertaistui jo toisena vuonna peräkkäin.

Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden ylijäämälämmön talteenottona. Pääasialliset polttoaineet olivat puunjalostusteollisuuden sivutuotteet, metsähake, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä valmistetut kierrätyspolttoaineet.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 241 henkilöä eli 16 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Palkkoja ja palkkioita konsernissa maksettiin yhteensä 11,8 miljoonaa euroa.

Ympäristö

Pori Energia konsernin toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2015, ympäristöstandardin SFS-EN ISO 14001:2015, työterveys ja – turvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 sekä energiahallintastandardin 50001:2011 vaatimukset.

Joulukuussa tapahtui yhtiön historian vakavin ympäristövahinko, kun Harjavallan lämpökeskuksen öljysäiliön täytön yhteydessä karkasi noin 48 m3 kevyttä polttoöljyä. Noin 4m3 öljystä saatiin talteen lämpökeskukselta, mutta 44 m3 päätyi sadevesiviemärin kautta Kokemäenjokeen. Välittömästi vahingon tapahduttua käynnistettiin öljyvahingon torjuntatoimet, jotka jatkuvat kevään ja alkukesän ajan vuonna 2018. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa välittömien vahinkojen rajoittamiseksi ja korjaamiseksi vesistön alueella.

Lähiajan näkymät

Talouden piristyminen ennakoi energian kysynnän samoin kuin energian käytön tehostumispalveluiden kasvua. Vuoden 2018 alun energian hinta- ja kysyntätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin taloudellinen asema säilyy vuoden 2017 tasolla.

Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja kaukolämmityksen kilpailukyky ylläpitävät kaukolämpöliittymien kysyntää edelleen vilkkaana ja mahdollistavat lämmön myynnin kasvun. Kaukolämmitykseen liittyvän sähkön tuotannon kasvu edellyttää kuitenkin lisäksi sähkön hintatason nousua.

Kaukojäähdytysverkoston rakentaminen jatkuu Porin keskusta-alueella.

Konsernin merkittävimmät investoinnit kohdistuvat edelleen energian tuotantoon ja sähköverkkoon. Verkostoinvestoinneilla parannetaan sähköverkon säävarmuutta ja varmistetaan verkoston kapasiteetin riittävyys sähkön käytön kasvua silmällä pitäen. Painopiste verkkoinvestoinneissa on sähköasemissa ja keskijänniteverkoston kaapeloinnissa.

Joulukuussa 2017 Pori Energian hallitus päätti Aittaluodon uuden voimalaitoksen rakentamisesta. Valmistuessaan vuoden 2020 keväällä uusi voimalaitos korvaa ikääntynyttä kapasiteettia ja mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden lisäämisen kaukolämmön tuotannossa entisestään nykyisestä korkeasta tasosta. Voimalaitoksen perustusten tekeminen alkaa keväällä 2018.

Tuulivoiman osuus Pori Energian sähkönhankinnassa lisääntyy edelleen Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahen Annankankaan tuulipuiston ja Porin merituulipuiston ollessa tuotannossa koko kuluvan vuoden. Oman Hangassuon-Oosinselän tuulipuiston rakentamisvalmius on erinomainen ja Pori energia jatkaa tuulipuiston suunnittelua tavoitteena osallistua uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmän mukaiseen kilpailutukseen.

Pori Energian tarjoamien teknisten palvelujen kysyntä on tyydyttävällä tasolla. Aurinkopaneelien kysynnän odotetaan lisääntyvän ja siihen vastataan niin, että Pori Energia voi tarjota luotettavia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä avaimet käteen -ratkaisuja lisääntyvää kysyntää vastaten.

Linkki vuosikatsauksen PDF-versioon 

Julkaistu 1.3.2018. 

Tämä artikkeli on uudelleen julkaistu järjestelmäpäivityksen takia, tietoa järjestelmäpäivityksestä ja sen vaikutuksista voit lukea täältä.