Vuosikatsaus: Pori Energian investoinnit 42 miljoonaa vuonna 2018

Kuvituskuva: investoinnit 42 miljoonaa vuonna 2018

Tuloskehitys

Pori Energia konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 138,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna Pori Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon kehityksen ansiosta emoyhtiön liikevaihdon alentuessa. Liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa ja tulos 9,6 miljoonaa euroa. Tulos oli ennakoitua parempi ja ylsi lähes edellisvuoden hyvän tuloksen tasolle. Tuloskehitystä tukee toiminnallisten tavoitteiden onnistuminen erityisesti polttoaineiden hankinnassa ja sähkön siirron häiriöttömyydessä.

 

Investoinnit

Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat Aittaluodon voimalaitoksen modernisointiin, tuuli- ja vesivoimaan sekä sähköasemiin ja sähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta. Aittaluodon voimalaitosprojektiin investoitiin 23,7 miljoonaa euroa, verkkoliiketoiminnan investoinnit olivat 7,5 miljoonaa euroa. Kaukolämmitys- ja jäähdytysinvestoinnit olivat 2,7 miljoonaa euroa. Tuuli- ja vesivoiman tuotanto-osuuksia kasvatettiin 7,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 42 miljoonaa euroa.

 

Energian myynnin ja siirron kehitys

Pori Energian sähkön myynti vuonna 2018 oli 1 315 miljoonaa kilowattituntia (GWh), mikä oli käytännössä sama kuin vuonna 2017. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat seuranneet markkinahintojen muutoksia, joissa tapahtui nousua. Sähkösopimusten määrä onnistuttiin kääntämään kasvuun uusilla myyntipanostuksilla.

Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähköverkot Oy:n verkkoalueella vuonna 2018 oli 1 015 GWh. Edellisvuoteen verrattuna sähkön käyttö säilyi samalla tasolla. Sähkön verollisia siirtohintoja korotettiin keskimäärin 8,1 % elokuun alussa verkkotoiminnan kustannusnousua vastaavasti. Edelleen siirtohinnat ovat selkeästi alle valtakunnallisten keskiarvojen. Alueen voimalaitoksilla tuotettua sähköä siirrettiin kulutukseen 606 GWh, missä on edellisvuoteen verrattuna kasvua 36, 2 %. Määrää kasvatti Tahkoluodon merituulipuiston liittyminen Pori Energia Sähköverkot Oy:n alueverkkoon vuoden 2017 loppupuolella.

Kaukolämmön myynti vuonna 2018 oli 657 GWh. Myynnin energiamäärä väheni edellisvuoteen verrattuna noin 2,2 % vuoden ollessa normaalivuotta lämpimämpi. Kaukolämmön kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja uusia liittymiä rakennettiin 25 kappaletta ja kaukojäähdytykseen liitettiin neljä uutta asiakasta.

Kaukojäähdytykseen käyttö asuinkiinteistöissä laajeni Karhukorttelin alueella.

 

Energian tuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotettu sähkömäärä nousi edellisvuodesta 6,4 % vastaten 19,7 % sähkön koko hankinnasta. Vesivoiman osuus oli 15,2 %, tuulisähkön osuus 4,4 %, ydin- ja lauhdevoiman osuus 2,5 %. Loput myydystä sähköstä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Tuulivoiman osuus sähkönhankinnasta jatkoi kasvuaan ja kasvu oli 22 prosenttia.

Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden ylijäämälämmön talteenottona. Pääasialliset polttoaineet olivat puunjalostusteollisuuden sivutuotteet, metsähake, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä valmistetut kierrätyspolttoaineet.

 

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 236 henkilöä (241 henkilöä vuonna 2017). Palkkoja ja palkkioita konsernissa maksettiin yhteensä 12,0 miljoonaa euroa.

 

Ympäristö

Pori Energia konsernin toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2015, ympäristöstandardin SFS-EN ISO 14001:2015, työterveys ja – turvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 sekä energiahallintastandardin 50001:2011 vaatimukset.

Joulukuussa 2017 Harjavallassa tapahtuneen öljyvahingon torjuntatyöt jatkuivat 11 kuukauden ajan Kokemäenjoella. Öljyvahingosta ei arvioida jäävän pysyvää haittaa vesistölle. Vahingon haitta on kohdistunut pääasiassa vesistön käyttöön ja rantojen tahriintumiseen. Yhtiön vastuuvakuutus kattoi lähes täysimääräisesti ulkopuolisille aiheutuneet korvattavat vahingot. Tapahtuman juurisyyanalyysin perusteella riskien arviointimenettelyjä on edelleen kehitetty toiminnan eri tasoilla.

 

Lähiajan näkymät

Hyvänä jatkuva yleinen talouskehitys ennakoi energian kysynnän samoin kuin energian käytön tehostumispalveluiden kasvua. Vuoden 2019 alun energian hinta- ja kysyntätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin taloudellinen asema säilyy vuoden 2018 tasolla.

Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja kaukolämmityksen kilpailukyky ylläpitävät kaukolämpöliittymien kysyntää edelleen vilkkaana ja mahdollistavat lämmön myynnin kasvun. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto on lähikuukausien ajan aikaisempia vuosia kannattavampaa kohonneen sähkön hinnan ansiosta.  Pori Energian uudistunut palvelutarjonta kattaa myös kiinteistökohtaiset energiakäytön, joiden kysyntä on kasvussa.

Kaukojäähdytysverkoston rakentaminen jatkuu Porin keskusta-alueella.

Konsernin merkittävimmät investoinnit kohdistuvat edelleen energian tuotantoon ja sähköverkkoon. Verkostoinvestoinneilla parannetaan sähköverkon säävarmuutta ja varmistetaan verkoston kapasiteetin riittävyys sähkön käytön kasvua silmällä pitäen. ainopiste verkkoinvestoinneissa on Impolan sähköaseman korvausinvestoinnissa ja keskijänniteverkoston kaapeloinnissa.

Joulukuussa 2017 tehdyn investointipäätöksen mukainen voimalaitos Aittaluodossa etenee seuraavien 12 kuukauden aikana koekäyttöön ja laitos valmistuu vuoden 2020 maaliskuun loppuun mennessä.  Valmistuessaan uusi voimalaitos korvaa ikääntynyttä kapasiteettia ja mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden lisäämisen kaukolämmön tuotannossa entisestään nykyisestä korkeasta tasosta. Laitoksen kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa.

Tuulivoimakapasiteetin mahdollinen kasvu toteutetaan Suomen Hyötytuuli Oy:n hankkeiden kautta. Myös aikaisemmin omana hankkeena valmisteltu Oosinselän tuulipuiston toteutus on siirtynyt Suomen Hyötytuulelle.

Aurinkopaneelien kysynnän odotetaan lisääntyvän ja siihen vastataan niin, että Pori Energia tarjoaa luotettavia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä järjestelmätoimituksia tai vaihtoehtoisesti aurinkosähkön toimituksia asiakkaan kiinteistöön sijoittuvilla järjestelmillä. Tällöin aurinkovoimala rahoitetaan, käytetään ja kunnossapidetään palveluna.

 

PoriEnergiaVuosikatsaus2018.pdf -liitetiedostossa> vuosikatsaus ja talousluvut

 

Julkaistu 19.2.2019