Sähköverkon toimitusvarmuus ja ympäristönäkökulmat

Sähköverkon toimitusvarmuus on asia, joka puhututtaa näinä päivinä. Kun tulee talvi, riittääkö sähköä kaikille? Toimiiko sähköverkko ja pysyykö kotini lämpimänä?

 

Kun puhutaan sähkömarkkinoiden toimitusvarmuudesta, tarkoitetaan kahta asiaa: 1) siirto- ja jakeluverkkojen toimitusvarmuutta sekä 2) energian ja tehon riittävyyttä.

 

Energiavirasto seuraa sähköverkon toimitusvarmuutta EU-asetuksen mukaisesti ja julkaisee vuosittain sähkön ja maakaasun toimitusvarmuusraportit, joissa arvioidaan paitsi markkinoiden toimintaa, myös energian ja tehon riittävyyttä Suomessa.

Lue lisää: https://energiavirasto.fi/toimitusvarmuus

 

Me Pori Energiassa seuraamme luonnollisesti molempia asioita eli siirto- ja jakeluverkkojen toimitusvarmuutta sekä energian ja tehon riittävyyttä. Haluamme varmistaa, että pystymme turvaamaan asiakkaillemme sähkönsaannin vuoden jokaisena päivänä.

On luonnollista, että sähkön toimitusvarmuus kiinnostaa kuluttajia, koska se vaikuttaa suoraan sähkön siirtohintaan eli kuluttajien lompakkoon, mutta myös varmuuteen siitä, riittäkö sähköä myös minun kotiini tammikuun paukkupakkasilla.

 

Jotta toimitusvarmuus on priimaa, huollamme ja uudistamme olemassa olevaa sähköverkkoamme sekä rakennamme ilmakaapeleiden sijasta maakaapeleita. Parannamme myös verkon käyttövarmuutta lisäämällä verkostoautomaatiota. Ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää huolen siitä, että toimitusvarmuus pelaa, ja Pori Energian asiakkaat saavat sähköä kiinteistöihinsä.

 

 

Sähköä kaikille

 

Energiavirasto valvoo sähköverkon kehittämistä sähkön jakeluverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmien avulla. Viraston tavoitteena on varmistaa, että kaikilla sähkön käyttäjillä on luotettava, kestävä ja uudenaikainen sähköverkko.

Verkkoyhtiöiden velvollisuuksiin kuuluu varmistaa verkonkäyttäjille riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti, eli verkkoyhtiöt ovat velvollisia ylläpitämään, käyttämään ja uudistamaan sähköverkkoaan ja yhteyksiä toisiin verkkoihin.

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkön jakeluverkolle toiminnan laatuvaatimukset, joiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkonkäyttäjälle yli 6 tuntia tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Sähkön jakeluverkkoyhtiöiden tulee täyttää nämä vaatimukset viimeistään vuoden 2036 loppuun mennessä.”

Energiavirasto kerää verkkoyhtiöiltä kehittämissuunnitelman kahden vuoden välein. Toimenpiteet on eritelty, jotta tietyt laatuvaatimukset täyttyvät. Virasto arvioi, riittävätkö kehittämissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen vai pitääkö heidän vaatia muutoksia. 

Voit lukea lisää täältä: https://energiavirasto.fi/luotettavaa-sahkonjakelua

 

 

Pori Energia huolehtii toimitusvarmuudesta

 

Parannamme sähkönjakeluverkon käyttövarmuutta sekä verkkoteknisin että organisatorisin toimin. Sähkönjakeluverkon luotettavuuden parantaminen edellyttää joko verkostoinvestointeja tai kunnossapidon lisäämistä.

 

Jotta toimitusvarmuus on hyvä ja huoltotoiminta mahdollisimman helppoa, Pori Energia rakentaa uudet ilma- ja maakaapelilinjansa pääsääntöisesti teiden varsille. Jakeluverkon rakentamisessa suosimme ensisijaisesti maakaapelia, jolloin näkyvät johdot saadaan maan alle piiloon, pois ilmasta.

 

Johdonmukainen ja suunnitelmallinen panostaminen sähkönjakeluverkkoon ja sen tukitoimintoihin luovat edellytykset laadulliseen toimitusvarmuuteen paitsi kustannustehokkaasti, myös sähkönjakeluverkon koko elinkaaren ajaksi.

 

Parannamme verkon luotettavuutta vaihtamalla ilmajohtoja maakaapeleiksi ja siirtämällä johtoja pois metsäisiltä alueilta teiden varsille. Verkon käyttövarmuutta parannamme lisäämällä verkostoautomaatiota, rengasyhteyksiä, suojausalueita sekä varavoiman käyttöä.

 

Lisäksi kehitämme käyttövarmuutta kouluttamalla viankorjausryhmiä, käyttöhenkilöstöä, työnjohtoa ja kaivuu-urakoitsijoita. Tulvaherkillä alueilla muuntamoiden perustamiskorkeus on tärkeä tekijä käyttövarmuuden parantamiseksi.

 

Pori Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon kunnossapito-ohjelma perustuu ennakoivaan ja korjaavaan kunnossapitoon. Ennakoiva kunnossapito pyrkii parantamaan jakeluverkon käyttövarmuutta ja komponenttien käyttöikää. Korjaavaa kunnossapitoa ovat vikaantuneiden komponenttien korjaaminen ja komponenttien yksittäiset uusimiset.

 

Ennakoivaa kunnossapitoa ovat jakeluverkon kuntotarkastukset ja komponenttien huollot ja mittaukset (muun muassa erotinhuollot, maadoitusmittaukset, imuroinnit, lämpökamerakuvaus, osittaispurkausmittaukset, muuntamoiden ilmastointihuollot, sähköasemien kuukausitarkastukset sekä linjatarkastukset).

 

Jakeluverkon kunnossapito-ohjelman mukaiset tarkastukset jakaantuvat jakeluverkon rakenteen mukaan ilmajohtotarkastuksiin sekä kaapeliverkon osalta muuntamoiden ja jakokaappien tarkastuksiin sekä sähköasematarkastuksiin. Jakeluverkko on jaettu verkkotietojärjestelmässä 40 kunnossapitoalueeseen. Teemme kuntotarkastukset alueittain 5–6 vuoden välein.

 

Toteutamme kuntotarkastukset aina verkkotietojärjestelmän kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti. Samalla arvioimme myös alueen mahdollisen saneeraustarpeen. Luokittelemme kuntotarkastuksessa havaitut puutteet kiireellisyysjärjestykseen, joita ovat:

·      ei toimenpiteitä

·      erityistarkkailuun

·      huollettava

·      korjattava.

Korjaamme tarkastuksissa ilmenneet kiireelliset viat ja ongelmat välittömästi. Kunnossapidon tarpeen arvioimme tarkastuksien ja erillisten yksittäisten tarkastuksien perusteella. Ilmajohtoalueiden raivauksia ja reunapuiden kaatoa teemme 4–6 vuoden välein alueittain. Tarvittaessa tarkastamme ilmajohtoverkkoja esimerkiksi myrskyjen jälkeen helikoptereilla.

 

 

Huolehdimme myös ympäristöstämme

 

Kun rakennamme uutta sähköverkkoa, toimintamme säästää sekä energiaa että ympäristöä. Maakaapeleiden ansiosta maa- ja metsätalouden toiminta helpottuu usealla eri tavalla. Kun pelloilta saadaan pylväät pois, viljeleminen helpottuu.

 

Kun kaapelit menevät maan alla, maahan on helpompi istuttaa uutta taimikkoa. Avolinjat vievät maanomistajilta puustoaluetta useiden kymmenien metrien matkalta, joten maakaapelit tarjoavat maanomistajille vapautuvaa maapohjaa.

 

Eläinten aiheuttamat sähkökatkot vähenevät ja turhilta eläinkuolemilta vältytään, kun kaapelit ovat maan alla. Näin säästytään esimerkiksi useilta lintumenetyksiltä, kun vaikkapa joutsenet eivät muuttomatkoillaan törmää pelloilla oleviin kaapeleihin.

 

Myös yleinen tieliikenneturvallisuus lisääntyy, kun pylväät poistuvat tienvarsilta ja myrskyvaurioista johtuvat keskeytykset vähenevät, kun ei ole linjoja, joiden päälle puut kaatuvat.

 

Yksityisen kuluttajan kannalta asia näkyy myös siinä, kun pihapuita ei enää tarvitse karsia ja katkoa sähkölinjojen takia.

 

Pori Energian asiakkaana olet hyvissä käsissä. Haluamme turvallisuutta ja varmuutta kuluttajille ja ympäristölle ja teemme ratkaisumme aina asiakkaitamme ajatellen.

 

 

 

Jussi Järvinen

kehityspäällikkö